Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren - Service Coopération (LLJ)

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren - Service Coopération (LLJ)

Soziales (Gesundheit/Solidarität/Integration) Junge Menschen (18 -30 Jahre) Erwachsene

+352 44 74 35 62 | 5 Avenue Marie-Thérèse , 2132 Luxembourg

Folgen

Zënter 1959 schaffe mir am Beräich vun der Entwécklungszesummenaarbecht an Afrika mat Schwéierpunkt: ländleche Raum. D'Aktivitéiten si virun allem an der Landwirtschaft an der Schoulbildung.

Vorstellung unseres Vereins

D’Aktivitéiten:

Landwirtschaft a Véizuucht:

Verbesserung vun den Technologien an den Ubaumethoden
Optimisatioun vu landwirtschaftleche Produktiounen
Formatiounen an Encadrement vun de lokale Produzenten
Optimisatioun vun de Kapassitéiten
Accès un d’Liewensmëttel, d’Geseems, …
Accès un d’Equipement
Optimisatioun vum Akommes vun de Produzenten
Konstruktioun an/oder Verbesserung vun den Infrastrukturen
Wëssenschaftlech Recherche am Kader vun deenen uewegenannten Aktivitéiten

Schoulbildung: Konstruktioun an/oder Verbesserung vun den Infrastrukturen