Hobbykënschtler Lëtzebuerg asbl (HOBBYKL)

Hobbykënschtler Lëtzebuerg asbl (HOBBYKL)

Culture Adultes

+352 26 33 19 71 | 251 route de Luxembourg , 7374

Suivre

Mir sinn eng Associatioun déi sech als Ziel setzt, un Hobbymäärt an Ausstellungen Deel ze huelen oder selwer Määrt ze organiséieren. Nous sommes une association qui s'est fixé comme objectif de participer à des marchés de loisirs et marchés créatifs et d'en organiser

Présentation de notre association

Hobbykënschtler Lëtzebuerg ass eng a.s.b.l. déi sech als Ziel gesat huet fir d´Hobbyleit ze
ënnerstëtzen fir u Mäert respektiv un Ausstellungen Deel ze huelen. Et gëtt esouvill Leit, déi
doheem engem Hobby no ginn a sech net trauen hir Wierker ënnert d´Leit ze bréngen.
Ganz oft hunn d’Läit aus gesondheetlechen Ursaachen geroden kritt fir engem Hobby
nozegoen, mee meeschtens hunn déi Leit net de Courage fir sech dobaussen ze weisen,
si sammelen hir Wierker am Haus, an no enger Zäit hu se ganz oft keng Loscht méi fir
sech weider ze entwéckelen. Am Ufank kréien ganz oft all déi No aus de Familljen
a gutt Bekannten eppes geschenkt (oder och verkaaft) wat ee kreéiert huet,
mee no enger Zäit mécht dat och keng Freed méi.

Mir versichen Hobbyleit matzehuelen, déi net de Courage hunn sech selwer op d'Been
ze setzen fir op Hobbymäert mat ze goen.
Hobbykënschtler Lëtzebuerg asbl wëll genee deene Leit hëllefen. Mir organiséieren duerfir
uechtert d`ganzt Land Hobbymäert an Ausstellungen a versichen dat mat esou wéineg
wéi méiglech Onkäschten ze maachen. Och aner Organisateuren trieden un ons erun a
mir vermëttelen eise Memberen dann déi Kontaktadressen.

Mir versichen de Leit hir sozial Kontakter opzebauen. Eis Memberen fanne ganz oft
op de Mäert déi selwecht Aussteller erëm, an doduerch hu sech schonns munch
Frëndschafte gebillt. D’Schaffen am Grupp huet och nach de e grousse Virdeel dass een
net ëmmer muss 100 % präsent sinn.

De Veräin besteet elo zënter 2012 an elo op den 31.12.2021 hat de Veräin 351 Hobbykënschtler als Memberen.
Déi ganz Organisatiounen, déi mir maachen si mat vill Aarbecht verbonnen an sinn
e „Fulltime Job“. Mir stieche vill Energie an Zäit dran fir onse Memberen flott Mäert
an Ausstellungen ze erméiglechen.
GOOGLE TRANSLATE:
Artistes amateurs Luxembourg est une a.s.b.l. qui s'est fixé comme objectif pour les amateurs
soutien pour participer à des marchés et des expositions. Il y a tellement de gens qui
suivre un passe-temps à la maison et ne pas oser présenter leurs œuvres au public.
Très souvent, les gens ont été conseillés pour des raisons de santé pour un passe-temps
suivre, mais la plupart du temps ces gens n'ont pas le courage de se montrer à l'extérieur,
ils récupèrent leurs œuvres dans la maison, et au bout d'un moment ils n'en ont souvent plus envie
à développer davantage. Au début, bien souvent tous les proches reçoivent des familles
et donner (ou même vendre) quelque chose que vous avez créé à un bon ami,
mais au bout d'un moment, cela ne vous rend pas heureux non plus.

Nous essayons d'inclure les amateurs qui n'ont pas le courage de créer leur propre entreprise
aller sur les marchés de loisirs.
Hobbykünstler Luxembourg asbl veut aider exactement ces personnes. C'est pourquoi nous organisons
dans tout le pays, les marchés de loisirs et les expositions et essayez de le faire avec si peu
possible de faire des dépenses. D'autres organisateurs nous rejoignent également
nous transmettons ensuite les adresses de contact à nos membres.

Nous essayons de créer des contacts sociaux avec les gens. Nos membres trouvent souvent
sur les marchés les mêmes exposants à nouveau, et ont donc déjà grignoté
Amitié instruite. Travailler en groupe a aussi un gros avantage
ne doit pas toujours être présent à 100 %.

Le club existe depuis 2012 et maintenant au 31.12.2021, le club comptait 351 artistes amateurs parmi ses membres.
Toutes les organisations que nous faisons sont liées à beaucoup de travail et sont
un emploi à temps plein". Nous consacrons beaucoup d'énergie et de temps à créer de grands marchés pour nos membres
et pour permettre des expositions.